Ældre- og sundhedsområdet

Regeringens udgangspunkt er, at et godt sundhedsvæsen og en værdig ældrepleje hører til grundstenene i vores velfærdssamfund.

Det skal vi værne om og udvikle.

Konsulentydelser

Den demografiske udvikling og flere sundhedsfaglige opgaver i kommunerne presser opgaveløsningen på ældre- og sundhedsområdet.

Det kræver blandt andet:

  • En skarp visitation, målrettede indsatser både i borgerens hjem, på de midlertidige pladser og plejecentrene, så kvaliteten i indsatserne kan fastholdes.
  • Et tæt samarbejde mellem myndighed og udførende funktioner, så der visiteres til det rette, og at den dokumentation udfører laver, også reelt kan bruges til revisitation og vurdering af effekt af hjælpen.
  • Faglige kompetencer i forhold til at arbejde rehabiliterende og med inddragelse af borgeren og borgerens netværk – for både myndighed og udfører.
  • Et tværgående og helhedsorienteret samarbejde både internt i kommunen med fx socialområdet og eksternt med hospitaler samt almen praksis, ligesom de mange frivillige kræfter skal sættes i spil.

Om Substans

I Substans tilbyder vi en række udviklingsforløb, temadage og konkret sagssparring som tager udgangspunkt i jeres mål og udfordringer. Vi har mange års erfaring inden for sundhedsområdet, og vores konsulenter kender til praksis og hverdagen i kommunerne. Nedenfor kan du se mere konkrete eksempler på vores ydelser.

Udviklingsforløb – Sammenhæng og helhed på tværs

I Substans ved vi, at et tæt koordineret samarbejde med klare aftaler om roller og ansvar mellem myndighed og udfører er afgørende for et sammenhængende borgerforløb. Sundhedsstyrelsen håndbogen for §83a peger på betydningen af dygtige forløbskoordinatorer, der kan understøtte gode rehabiliterende forløb.

Forløb, hvor der både arbejdes med den fysiske, sociale og psykiske rehabilitering. Ind- og udskrivelser fra hospitalet og overgangen fra hospitalet til eget hjem, midlertidigt ophold eller plejebolig kræver godt samarbejde også med de praktiserende læger og frivillige tilbud. Er det ældre, hvor der også er kognitive udfordringer eller fx misbrug – er der også brug for helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af kommunens myndighedsafdelinger.

Udviklingsforløb – Styring & Organisering

I Substans har vi mange års erfaring med myndighedsarbejdet, hvad rollen som myndighedsperson kræver, og hvordan der sikres et godt samspil med udførerne. Vi har bistået flere kommuner i at styrke myndighedsfunktionen fx ved sammenlægninger med socialområdet eller ved etablering af en klar borgerrettet indgang (front) og tydelige arbejdsgange for sagsbehandlingen (backoffice).

På udførerområdet har vi pt. meget fokus på brugen af og organiseringen af de midlertidige pladser. Hvordan sikres arbejdsdeling, rette værktøjer og kompetencer i samspillet under borgerens forløb med indskrivningssamtaler, statusmøder og tavler undervejs, og udskrivningssamtaler.

Temadage

I Substans har vi gode erfaringer med afholdelse af temadage for såvel myndighed som udfører – sammen eller hver for sig – om konkrete målrettede emner. En temadag giver jer et fælles vidensniveau og et grundlag for etablering af en ensartet praksis. Til udførerledet har vi afholdt mange temadage om rehabilitering.

Temadagene til myndighed kan fx omhandle forebyggende besøg, de 6 myndighedsroller, den motiverende samtale i myndighedskontekst, det at skrive den rigtige afgørelse eller centrere sig om udvalgte bestemmelser i serviceloven fx §§ 95-96, §§85-85 eller hjælpemidler og forbrugsgoder.

Sagssparring og sagsguides

I Substans kan vi bistå med juridisk sparring i borgersager. Det kan være, når I har brug for input udefra i konkrete komplekse forløb, eller når I ønsker at undersøge og fastlægge jeres praksis på et område. Sagssparringen kan suppleres med udvikling af sagsguides, der understøtter ensartet sagsbehandling. Substans kan også bistå med etablering, facilitering og guides til hvordan I selv systematisk driver læringsrum, der understøtter fælles praksis i hverdagen.

Faglige netværk

På ældreområdet driver vi et netværk for faglige koordinatorer, hvor der fokuseres på aktuelle udfordringer som fx nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, faglige og styringsmæssige udfordringer samt nye tendenser på området. Derudover har vi en ‘Tænketank’ med myndighedsledere omkring fremtidens myndighed. Tænketanken har blandt andet arbejdet med udvikling af fremtidens myndighedsroller.