Helhed og sammenhæng – det er komplekst at gøre det enkelt for borgerne

For Billund Kommune har borgernes behov for sammenhæng i den hjælp de får krævet en gennemgribende ny organisering. Substans har været med et stykke af vejen, med design af nye borgerforløb.

 

Det tværsektorielle samarbejde har særlige svære vilkår i øjeblikket, men både den nuværende meget særlige situaiton såvel som en mere almindelig hverdag kalder på løsninger, som kan rykke sygehus, almen praksis og kommune tættere sammen. Vi deler konkrete erfaringer fra Billund, der har arbejdet systematisk med at skabe sammenhæng for borgere, der har brug for hjælp fra både social og sundhedsområdet.

For Billund Kommune har borgernes behov for sammenhæng i den hjælp de får krævet en gennemgribende ny organisering. Substans har været med et stykke af vejen, med design af de nye borgerforløb. Det gælder én samlet telefonisk henvendelse og nye forløbsdesign, hvor én myndighedsperson er koordinationsansvarlig. I Substans tror vi på, at det er væsentlig med en organisering og redskaber, der understøtter sammenhængen, men samtidig skal der også arbejdes med kultur og nye kompetencer.

Pia Mejborn, chef for voksenstøtteområdet fortæller, at de i Billund Kommune har insisteret meget kraftigt på at give plads til tværfagligheden: ”Vi har gjort en dyd ud af at sammensætte løsninger klogere, end når vi kobler en paragraf på og beslutter hvilket standardtilbud fra kataloget, vi skal benytte”. Hun fortæller, at der er flere forskellige områder, der skal balanceres, så de kloge løsninger får kloge ben at gå på. I Billund Kommune er de områder:

Én enkelt og direkte indgang på telefonen. Ifølge Pia Mejborn skal borgerne ikke sendes rundt til 3-4 professionelle, når de tager kontakt, men derimod få fat på én sagsbehandler, der kan tage borgerens situationen op til vurdering. De har derfor oprettet én telefonisk indgang, hvor de gør meget ud af dels at løse henvendelserne direkte eller at ringe tilbage kort tid efter, hvis der først er behov for at drøfte løsninger tværfagligt i teamet.

Èn koordinerende myndighedsperson sikrer en samlet udredning og afgørelse. På myndighedsområdet sondres der mellem forskellige forløbstyper afhængigt af koordineringsbehovet. Myndighedsmedarbejderne vurderer, om borgerne har behov for koordineringsniveau 1, 2 eller 3. Ved hvert niveau er der et fælles design for, hvordan der bedst sikres enkelthed, tværfagligt sammenspil, ledelsesopbakning og borgerinddragelse. ”Det essentielle er, at borgeren har én koordinerende myndighedssagsbehandler, og vi har etableret en række mødefora og samordningsredskaber, der får tværfagligheden til at flyde i tæt samspil med borgerne”, fortæller Pia Mejborn.

’Team tværs’ sikrer enkle og tværfaglige løsninger på udførerområdet.  Borgere med sammensatte ”ydelser” (bevillinger efter flere paragraffer) får tilknyttet ét team af fagprofessionelle. Teamet har en tæt faglig sparring, men selve opgaveløsningen foretages af så få som muligt og så enkelt som muligt. Pia Mejborn fortæller:

”Vi har altså meget flydende grænser for, hvem der løser hvilke opgaver. Det er blevet til ”team tværs” hos os. Vi har indtil videre haft 20 sager tilknyttet team tværs. For borgerne giver det bedre overblik og færre professionelle at skulle inkludere i det daglige liv.”

For Billund Kommune er det ganske enkelt en bedre investering i rehabilitering. Team tværs har for eksempel haft succes i sager, hvor der, i stedet for eksterne botilbud, er kombineret en særlig tilrettelagt hverdagsrehabilitering, oplæring af personale samt besøg hos specialister. Det gør, at borger kan blive i eget hjem og forblive tilknyttet til sine bekendte i lokalområdet.

Ifølge Pia Mejborn er der dog lang vej endnu på trods af succeserne:

Det er faktisk ret komplekst at gøre det mere enkelt for borgerne. Myndighedsmedarbejdere skal kunne jonglere de nye forløbsdesign samtidig med, at vi skal følge de etablerede procedurekrav. Det gælder for eksempel, når vi udarbejder en VUM, FS3 tilstande og sygeplejefaglige udredninger. Det kræver små prøvehandlinger og løbende læring i en meget tværfagligt orienteret ledelse. Derudover kræver det også en stor grad af kulturforandring, hvor læringsorienterede audits, løbende justeringer via læringstavler og de små skridt er det, der former vores vej.”

 

Helhed og sammenhæng i borgerforløb
– En efteruddannelse for myndighed

Med et øget fokus på helhedsorienteret sagsbehandling følger et opbrud med gamle samarbejdsmønstre og -rutiner. Og det kan være svært, blandt andet fordi den gennemgående retorik om helhed og sammenhæng tegner et billede fyldt med idealiseringer, som skjuler den reelle kompleksitet, der melder sig i hverdagens samarbejdsfora. Det stiller større krav til myndighed i rollen som procesleder, forløbskoordinator, koordinerende myndighed, borgerinddragende og netværksfacilitator. Barnet har som bekendt mange navne.

På Substans uddannelsesforløb ’Helhed og sammenhæng i borgerforløb’ arbejder vi med en nøgtern tilgang til det tværgående samarbejde, som erkender kompleksiteten og følger den til dørs. Som myndighedsperson får du kompetencer til at tilrettelægge sagsbehandling ift.:

  • Tværfagligt samarbejde og relationel koordinering på tværs af budgetter og organisatoriske skel og fagkulturer.
  • Helhedsorienterede afgørelser.
  • At borgerne oplever sammenhæng på tværs af hospital, læger og forskellige tilbud i kommunen.
  • At inddrage borgere og pårørende – også når de er i krise eller sorg
  • At forstå og navigere i rollen som koordinerende myndighed
 

Gitte Adler, Visitator i Brønderslev Kommune, har gennemført uddannelsen og fortæller:
”Jeg var ret begejstret over den erfaringsudveksling, vi har haft kommunerne imellem. Og så har jeg personligt fået knækket koden på relationel koordinering. Det var en meget diffus størrelse for mig før. Men det går jo utroligt godt i tråd med sammenhængsreformen om én samlet plan og én afgørelse til borgeren.”

 

Henriette, Visitator i Nyborg Kommune fortæller om uddannelsen:
”Det har været meget relevante emner i forhold til, hvad vi bokser med i hverdagen. Den teori vi er blevet præsenteret for, har givet mig rygdækning til, hvad vi gør i hverdagen og inspiration til, hvordan vi skal inddrage hinandens faglighed i de beslutninger vi træffer, sådan at det bliver til gavn for borgerne, og så der er en sammenhæng i tingene. ”
Vil du også være med til at skabe mere helhed og sammenhæng i kommunerne og borgerforløb?