Det specialiserede voksenområde
– psykiatri, misbrug og handicap

Faglighed, økonomi og beslutningsprocesser skal gå hånd i hånd, når der skal formuleres konkrete og målbare mål for de indsatser, der bevilges til borgerne på det specialiserede voksenområde.

Konsulentydelser

Flere med diagnoser som ASF og ADHD, angst og selvskadende adfærd i kombination med en demografisk udvikling, hvor borgere med nedsat funktionsevne lever længere, giver samlet et pres på opgaveløsningen på det specialiserede sociale voksenområde. På voksenområdet møder vi også ofte borgere, som ikke lader sig placere i en kasse, som passer til kommunens organisering. Borgere der har både fysiske og psykiske udfordringer, og hvor et misbrug eller hjemløshed også kan øge behovet for hjælp. Vi ser også, at der hos voksne brugere, der har børn er et stort behov for at have et blik på hele familien, på tværs af både voksen og børneområdet.

Det kræver først og fremmest, at myndighed er skarpe på visitation og serviceniveau samt sætter klare mål for og følger op på de indsatser, der iværksættes, men det kræver også:

  • At borgernes ressourcer og netværk er i fokus for en tværgående og helhedsorienteret koordinering, også når børneområdet, jobcentret eller psykiatrien er involveret.
  • En tilbudsvifte der indeholder både rådgivende, forbyggende og vedligeholdende indsatser med en sikker recovery- og rehabiliterende tilgang.
  • Et tæt samarbejde mellem myndighed og udførende funktioner som bostøtte og botilbud for at sikre effekt af indsatsen.
Om Substans

I Substans tilbyder vi en række udviklingsforløb, temadage og konkret sagssparring, som tager udgangspunkt i jeres mål og udfordringer. Vi har mange års erfaring inden for socialområdet, og vores konsulenter kender til praksis og hverdagen i kommunerne. Nedenfor kan du se mere konkrete eksempler på vores ydelser.

Udviklingsforløb – Sammenhæng og helhed på tværs

I Substans ved vi, at et tæt koordineret samarbejde mellem myndighed og de mange samarbejdspartnere med klare aftaler om roller og ansvar er afgørende for et sammenhængende borgerforløb. Vi tilrettelægger fælles processer og producerer de konkrete redskaber, som indgår i en velfungerende dialogbaseret Bestiller-Udfører-Modtager (BUM) model, sammen med jer. En del borgere er i kontakt med flere offentlige instanser, og det kræver helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af børne- og voksenområdet, beskæftigelse, sundhed og psykiatri. Vi har erfaring med udvikling og konkret træning af tværgående forløb, hvor udgangspunktet er ”Én borger – Én plan”.

Udviklingsforløb – Styring & Organisering

I Substans ved vi, at der er høje krav til kvalitet, effektivitet og ensartet praksis på socialområdet. Det fordrer, at faglighed og økonomi går hånd i hånd. Den gode sagsbehandling understøttes af rette borgerindgang, teamstruktur og visitationsfora. Fokus på kapacitetsstyring og udvikling af tilbudsviften understøttes af viden om behov hos målgrupper samt data om tilgang og afgang. Substans har erfaring og kan bistå med konkrete aktiviteter som fx sammenlægning eller nyetablering af afdelinger og funktioner, arbejdsgange og sagsflow, budget- og dataanalyser samt at styrke den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang.

Temadage

I Substans har vi gode erfaringer med afholdelse af temadage for myndighed om konkrete målrettede emner. En temadag giver jer et fælles vidensniveau og et grundlag for etablering af en ensartet praksis. En temadag kan fx omhandle det at skrive den rigtige afgørelse, forhandling, eller centrere sig om udvalgte bestemmelser i serviceloven fx §§ 95-96, §§85-85 eller hjælpemidler og forbrugsgoder.

Sagssparring og sagsguides

I Substans kan vi bistå med juridisk sparring i borgersager. Det kan være, når I har brug for input udefra i konkrete komplekse forløb, eller når I ønsker at undersøge og fastlægge jeres praksis på et område. Sagssparringen kan suppleres med udvikling af sagsguides, der understøtter en ensartet sagsbehandling. Substans kan også bistå med etablering, facilitering og guides til, hvordan I selv systematisk driver sparrings- og netværksrum, der understøtter fælles praksis i hverdagen.