Helhed og sammenhæng

Vi har de seneste år fulgt frikommuneforsøgene med ’Én borger, Én plan’ tæt, og selv været medskaber på løsningerne i blandt andet Furesø Kommune.

Kontakt os hvis I vil have et oplæg skriftligt eller mundtligt om de udfordringer og løsninger, som vi har mødt i praksis, og som vi har sammenfattet i én konkret model.

Konsulentydelser

Borgerne har behov for en enkelt og overskuelig sagsbehandling kombineret med, at de afgørelser kommunen træffer, og dé tilbud kommunen sætter i gang er udført af specialister. Helhed og sammenhæng kalder på den svære kombination af faglig tyngde og enkle sammensatte løsninger. Fremfor en jungle af sagsbehandlere og paragraffer har borgerne brug for overblik og ejerskab. I Substans har vi de seneste år specialiseret os i helhed og sammenhæng. Det er en udvikling, der bliver understøttet af en kommende nærhedsreform og ny hovedlov. En udvikling, der spiller på flere tangenter, og som vi I Substans arbejder med i form af et fagligt blik, et organisatorisk blik og borgerens indefra-blik.

Om Substans

Vi får ros for vores evne til at skabe løsninger sammen på tværs af ledelsesområder, fagområder og med inddragelse af borgere og samarbejdspartnere. For at gøre en reel forskel for borgerne har vi fokus på følgende udviklingsområder:

 • En organisering og et design af de mødestrukturer og arbejdsgange, der skal guide et effektivt borgerforløb.
 • Medarbejdernes kompetencer til at kunne udarbejde en sammenhængende plan sammen med borgerne. Det handler om procesledelsesevner, borgerinddragelse og facilitering af tværfaglige møder.
 • En ledelse, der kan sætte mål, træffe beslutninger og løse problemer på tværs.
 • Fagligt stærke netværk og en kultur, der understøtter samarbejde på tværs.

Én borger, én plan
– Sammenhængende borgerforløb

Det at kunne tilbyde én samlet borgerplan er vigtigt for at bevare borgernes ejerskab, motivation og overblik, når løsninger går på tværs af specialiserede enheder. En fælles metodik omkring én samlet plan hjælper både i et borgerinddragelsesperspektiv og i det tværfaglige samspil.

I Substans hjælper vi med at gøre det konkret, hvordan arbejdet med én plan udførsel i praksis. Vigtige opmærksomhedspunkter er blandt andet:

 • Hvordan inddrager vi borger, familien, pårørende og netværket
 • Hvordan giver vi ejerskab og handlekraft til borgerne
 • Hvad er form og indhold i én samlet plan
 • Hvordan indhentes samtykke
 • Hvem har ansvar for tilrettelæggelse og opfølgning
 • Hvordan kobler vi planen til fagsystemerne
 • Hvilke målgrupper er i fokus
 • Hvordan undgår vi spildtid på dokumentation

Et fælles design af borgerforløb på tværs

For at lykkes med at give borgerne et mere sammenhængende forløb og én samlet plan er der behov for at lave et fælles design. Designet skaber grundlaget for et godt samspil ved at tydeliggøre et fællesbillede af opgaver, ansvar og trin i samspillet, samt hvilke formelle mødearenaer, der skal bruges for at opnå enkle men specialiserede løsninger for borgerne. Vi kan arbejde med designs, som fokuserer på at skabe sammenhæng i samspillet mellem udfører og myndighed eller med fokus på helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af myndighedsenheder. Når designet er på plads, skal der også arbejdes med kultur og kompetencer. Vi har forløb, der retter sig mod forskellige målgrupper som fx ældre, udsatte, unge, børn og familier.

Relationel kapacitet

Frikommuneforsøget om én samlet plan viser, at borgerne mærker en stor forskel, når professionelle aktører arbejder tæt sammen i et stærkt fagligt netværk. Vi ved også fra forskning i relationel kapacitet, at der er en direkte sammenhæng mellem stærke relationer i det faglige netværk og effekt i opgaveløsningen. I Substans arbejder vi helt konkret med at understøtte stærke relationer gennem kompetenceudvikling og gennem strategisk ledelse af kulturforandringer. Vi kan gøre brug af Joint Action Analytics relationelle kapacitets testværktøj, som vi er certificerede i at bruge.

Tværgående ledelse

Sammenhængende borgerforløb har behov for tværgående styring og organisering. Helt grundlæggende udfordrer sammenhængende borgerforløb det traditionelle hierarki med siloopdelt ledelse, budgetter og styringskæder. I Substans har vi derfor hjulpet med etablering af tværgående ledelsesfora, tværgående audits og tværgående resultatopfølgninger.

Kompetenceudvikling, uddannelser og kurser

Med et øget fokus på helhedsorienteret sagsbehandling følger et opbrud med gamle samarbejdsmønstre og -rutiner. Og det kan være svært, blandt andet fordi den gennemgående retorik om helhed og sammenhæng tegner et billede fyldt med idealiseringer, som skjuler den reelle kompleksitet, der melder sig i hverdagens samarbejdsfora. På Substans uddannelsesforløb ’Helhed og sammenhæng i borgerforløb’ arbejder vi med en nøgtern tilgang til det tværgående samarbejde, som erkender kompleksiteten og følger den til dørs.

I vores udviklingsforløb har vi også fokus på kompetenceudvikling i forlængelse af det mere strukturelle setup omkring helhed og sammenhæng. Vi arbejder med træning i praksis, videnstilførsel og gode læringsrum.