Tænketank: Fremtidens myndighed på social- og sundhedsområdet

Substans har sammen med myndighedsledere og -chefer fra 10 forskellige kommuner lavet en ny tænketank. Formålet er at skabe rum for refleksion og dialog til at udvikle nye ideer og muligheder for myndighedens fremtidige opgaver, rolle, kompetencer samt organisering.

Første samling af Tænketanken fandt sted d. 13. marts i Kolding, hvor der blev sat fokus på ”Fremtiden for myndigheden”.

Kerneopgaven i myndigheden på social og sundhedsområdet er under udvikling i øjeblikket. Myndigheden bevæger fra et skarpt fokus på træffe afgørelser til i stigende grad også at skulle koordinere udredning af borgernes helhedssituation og udførsel af indsatserne. Myndigheden skal give kompetent rådgivning og sikre borgerens og de pårørendes medinddragelse, samtidig med at udfordringerne hos borgergruppen bliver mere komplekse og kræver mere sammenhæng i indsatserne, større fleksibilitet og individuel tilpasning. Tidens socialpolitik og de knappe ressourcer kalder på selvhjulpenhed og medansvar hos borgerne, og de skarpe skodder i BUM modellen bliver mere og mere opblødt.

I tænketanken stiller vi spørgsmålene:

  • Hvad er egentlig meningen med myndighed frem over?
  • Hvordan bruger vi de stadig knappere ressourcer og løser opgaverne bedst i fremtiden?
  • I hvilket omfang er det muligt at involvere borgerne i udvikling af politik og strategi?
  • Hvad kræver det af ledelse og ledere?
  • Hvad er behovet for kompetencer og social kapital når samordning og samskabelse er nøgleord?

Tænketanken bygges indledningsvis op over følgende overordnede temaer:

  • De fremtidige opgaver for myndigheden, når samskabelse, sammenhæng og effekt er rammen
  • Den fremtidige organisering i social og sundhedsområdet når de mere og mere knappe ressourcer skal anvendes bedst muligt og meningsfuldhed er afgørende
  • Den fremtidige styring af området, når der skal tænkes både på den politisk styring og den konkrete prioritering i den daglige drift
  • De fremtidige roller og kompetencer når relationer og samordning står på dagsordenen
  • Den fremtidige ledelsesopgave i fremtidens myndighed