Kompetenceprofil for myndighedspersoner

Kompetenceprofilen for myndighedspersoner beskriver de ideelle kompetencer, hos medarbejdere i myndighedsfunktioner på det sociale område. Der er således tale om et strategisk grundlag for udvikling af kompetencer, med udgangspunkt i medarbejdernes behov, myndighedsfunktionens mål, samarbejdet i teamet og relationerne til borgerne. Formålet med kompetenceprofilen er at styrke og målrette kompetenceudviklingen hos den enkelte medarbejder og i myndighedsfunktionen.

Kompetenceprofilen er et dialogredskab, der kan danne grundlag for faglige drøftelser i dagligdagen af, ”Hvad er et godt myndighedsarbejde?”. Profilen kan også anvendes i forbindelse med MUS, så det er muligt for den enkelte medarbejder og leder at få et fælles billede af, hvilke kompetencer, den enkelte medarbejder har og mål for udvikling af nye kompetencer.

Kompetenceprofilen er udarbejdet i en proces. 160 deltagere på årskursus for myndighedspersoner i 2013 har bidraget med input, Vi har haft drøftelser med myndighedschefer- og ledere i adskillige kommuner, og vi har anvendt vores mange års erfaring med myndighedsarbejdet. Vi har også anvendt undersøgelses- og forskningsresultater, der beskriver myndighedsopgaven og professionelle relationer. Det er vores ønske, at denne generelle beskrivelse kan anvendes til inspiration for strategisk kompetenceudvikling og dermed øget professionalisering af myndighedsarbejdet hos vores mange samarbejdspartnere i myndighedsafdelingerne.

 

Hent vores kompetenceprofilfolder her

 

Kompetencerne

I praksis er der tale om, at flere kompetencetyper tages i anvendelse for at løse opgaverne. Der er således altid flere kompetencer i spil på én og samme tid. Vi har beskrevet fire kompetencetyper, der erfaringsmæssigt er afgørende for at lykkes i myndighedsarbejdet.

De fire kompetencetyper afspejler, at sagsarbejdet og relationsarbejdet i mødet med borgerne er fundamentalt og uadskilleligt. Uden sag ingen relation – uden relation ingen sag.

 

Opbygningen

Kompetencerne er beskrevet på tre niveauer. Den enkelte kan på samme tid befinde sig på forskellige niveauer indenfor de enkelte kompetencetyper. Niveauet kan ændre sig over tid for den enkelte.

 • Niveau 1: Her kan den enkelte identificere og beskrive social- og sundhedsfaglige problemstillinger, gennem analyse afdække, hvad der skal ligge til grund for den retslige afgørelse og træffe afgørelser, der tilgodeser lovgivningens krav, borgerens situation og forvaltningens praksis. Dette kan evt. ske med støtte fra en kollega.
 • Niveau 2: Her løser den enkelte de fleste social- og sundhedsfaglige problemstillinger og foretager begrundede valg af analyse og løsningsmodeller i de typiske problemstillinger. Bistår evt. kolleger i eget team.
 • Niveau 3: Her løser den enkelte komplekse opgaver på baggrund af dyb fagspecifik indsigt, så afgørelser og indsatser besluttes på baggrund af en vidensbaseret vurdering af løsningsforslagenes forventede effekt, kvalitet og pris, herunder sikre inddragelse af borgerens ressourcer. Bistår andre indenfor og udenfor eget fagområde.

Profilen beskriver kompetencerne på fire områder, der hver er opdelt i to temaer:

 1. Faglige kompetencer
  • Social- og sundhedsfaglig faglig viden og erfaring
  • Juridisk viden og juridisk styret myndighedspraksis og sagsbehandling
 2. Relationelle kompetencer
  • Borgerrettet kommunikation
  • Identitet som myndighedsperson
 3. Lærings- og udviklingsmæssige kompetencer
  • Faglige og organisatoriske tiltag
  • Egen læring og udvikling
 4. Organisatoriske kompetencer
  • Eksternt og tværsektorielt samarbejde
  • Samarbejde i eget team og afdeling