Konsulentopgaver og udviklingsforløb

I Substans tilbyder vi konsulenthjælp, når der skal laves forandringer i kommunerne. Det kan være forandringer som følge af ny lovgivning på området, omstruktureringer, ønsket om kvalitetsudvikling eller effektivisering. Vi har mange års erfaring fra mange forskellige kommuner og en bred vifte af faglige kompetencer inden for ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation. Vi kommer selv med erfaring fra drift og ledelse i kommunerne indenfor områderne sundhed, social og beskæftigelse. Vi kan altid tilpasse form og indhold til de specifikke udfordringer, den enkelte kommune står med.

På denne side finder du eksempler på konsulentydelser, vi tilbyder:
(Klik på linket herunder, for at springe til det valgte emne)

 

Du skal være velkommen til at kontakte Karin Storr eller Charlotte Nejmann Kjær for at høre mere.

 

Lige nu udvikler vi:

 • Fælles visitation
 • Organisering af sammenhængende borgerforløb
 • Den koordinerende og helhedsorienterede sagsbehandler
 • Borgerinddragelse
 • Ledelse på tværs af fagområder

Sammenhæng og helhed på tværs

Sagsbehandlingspraksis og ensartet serviceniveau

Med et øget fokus på en helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling lægges der vægt på at få klarhed på serviceniveauet – samt at træffe afgørelser i overensstemmelse hermed. Indsatserne skal afspejle en rehabiliterende og forebyggende tilgang, hvor princippet om mindst indgribende foranstaltning gør sig gældende. Vi oplever, at flere myndighedsafdelinger ønsker at handle ud fra et helhedsorienteret og rehabiliterende sigte, men møder udfordringer i forhold til nuværende arbejdsgange herunder, modtagelse af henvendelser, sagsvurderingen samt koordinering i sager. Mange kommuner ønsker derfor at optimere arbejdsgangene omkring deres sagsbehandlingspraksisser, hvor der er behov for andre bevillingskompetencer samt dokumentationspraksisser.

Læs mere i pjecen her

Udviklingsforløb: Samarbejde og koordinering mellem leverandør og myndighed

Helhed og sammenhængende borgerforløb kalder på samarbejde og koordinering. Forløbet skaber et fælles fagligt fundament om samarbejde og koordination, så der bliver klarhed på opgaver og roller, og det bliver muligt at lave et godt samarbejde om og med borgerne og de pårørende på tværs af myndighed og leverandør.

Læs mere i pjecen

Udviklingsforløb: Helhedsorienteret sagsbehandling i praksis

Er du, din organisation og dine borgere trætte af ord som gråzonesager, kastebold og falde mellem to stole? Så lad os afløse dem med ord som fælles besøg, koordineringsmøder, fælles afgørelser og fælles plan. Helhedsorienteret sagsbehandling er vigtigere end nogensinde før. Det er ikke blot et krav, lovgivningen stiller, der er også et øget fokus fra Ankestyrelsen.

Læs mere i pjecen

Udviklingsforløb: Én borger, én plan - Sammenhængende og tværgående borgerforløb

Med sammenhængsreformen går vi fra et ønske om sammenhæng til et krav om sammenhæng. Et konkret og centralt sted at sætte ind er at skabe én samlet plan for borgere, der ellers har mange indgange til kommunen. Det lyder enkelt, men det kræver en fokuseret indsats på flere niveauer. Substans kan hjælpe på alle niveauer eller blot understøtte implementeringen af nogle af de konkrete koncepter, som understøtter arbejdet med én plan. Vores koncepter og tilgange er i de seneste år blevet udviklet i tæt samarbejde med borgere og professionelle i kommunerne, og vi ved, de virker.

Læs mere i pjecen

Udviklingsforløb: En sammenhængende ungeindsats

Med ungeindsatsloven tilbyder alle landets kommuner unge under 25 år en samlet helhedsorienteret og koordineret ungeindsats. Unge for hvem sociale udfordringer, boligsituationen og psykisk sårbarhed spænder ben, har brug for en mere enkelt kontakt til kommunen, og til vejledning og brobygning til job og uddannelse. I Substans har vi en bred erfaring med udvikling af sammenhængende borgerforløb. Vores erfaringer og også forskning peger på, at en helhedsorienteret og koordineret ungeindsats kan give både større værdi for borgerne og større arbejdsglæde hos medarbejderne.

Læs mere i pjecen

Udviklingsforløb: Udvikling af sammenhængende borgerforløb

Udviklingen af kommunernes velfærd peger i disse år i retning af sammenhængende borgerforløb. Undersøgelser af borgernes oplevelser af mødet og samarbejdet med sagsbehandlere og andre udførende professionelle i kommunen viser, at mange oplever at møde alt for mange myndighedspersoner, tilbudsvifter og indgange. Vores erfaringer med udviklingen fra forskellige kommuner viser også, at én samlet plan hjælper til bedre at kunne investere i løsninger på tværs af paragraffer, budgetter og specialiserede enheder.

Læs mere i pjecen

Analyse af relationel kapacitet

Substans og Joint Action Analytics inviterer interesserede kommuner til at deltage i forskningsprojektet, for at sætte fokus på hvilken betydning, myndighedsfunktionen har i forhold til at sikre en sammenhængende indsats omkring de mest udsatte borgere. Vi ønsker at undersøge, hvordan organisatoriske strukturer, arbejdsprocesser og ledelsesformer påvirker samarbejdet med og omkring myndighedsfunktionen. Formålet med projektet er at give konkrete svar på, hvordan kommunerne kan optimere arbejdet og opgaverne i myndighedsfunktionen. Dermed skaber projektet både konkret værdi her og nu for de kommuner, der deltager i projektet og værdi for alle landets kommuner, der forventeligt vil kunne lære af de generaliserede resultater fra projektet.

Læs mere om forskningsprojektet

Styring og organisering

Styring og omstilling

Formålet med forløbet er at skabe et klart billede af mål og udfordringer på området og derfra udvikle en robust plan med konkrete aktiviteter. Forløbet giver et overblik over de prioriterede indsatsområder, som skal sikre rette kvalitet og effektivitet i den daglige opgaveløsning.

Læs mere i pjecen her

Strategiske ledergrupper

SubstansLedelse – Ledelse med substans. Gør jeres grupper af ledere til strategiske ledelsesgrupper. Vi faciliterer de samtaler om ledelse, som skal til for, at de strategiske ledelsesprocesser giver værdi i organisationen.

Læs mere i pjecen her

Sammenlægning af social- og ældreområdet

Flere kommuner er i gang med at etablere en tværgående fælles visitation for hele voksenstøtteområdet (social og sundhed). For borgerne skal det betyde, at de oplever et samarbejde med en kommune, som tager afsæt i borgernes behov og ikke systemets. Vi har samarbejdet med en række kommuner i forhold til at omorganisere og skabe en enhed, der sikrer én indgang, en helhedsorienteret udredning, én fælles afgørelse og én fælles plan for borgere. Derfor ved vi også, hvilke udfordringer, der rammer, når der skal bygges bro mellem enheder og myndighedens faglige fundament skal støbes med udgangspunkt i borgerens sag. Her indgår vi ofte i væsentlige drøftelser om workflowet og procesledelse, som går på, hvordan vi kan undgå tidsspilde og flere parallelle udredninger og afgørelser? Og hvordan borgerens behov for én kontaktperson og én indgang balanceres med specialisering i sagsbehandlingen?

Læs mere i pjecen her

Udviklingsforløb: Organisering af myndighed på Social- og Sundhedsområdet

Nye og nogle gange modsatrettede krav til landets myndighedsafdelinger kalder også på ny organisering. På den ene side skal organiseringen i myndighedsafdelingerne forsat understøtte ensartethed, overholdelse af lovgivningen, serviceniveauet og budgettet og på den anden side understøtte inddragelse af borgerne og samarbejdspartnere i afgørelserne. Mange kommuner ønsker derfor at optimere deres arbejdsgange, så de på bedste vis kan understøtte en lærende og udviklende enhed med høj arbejdsglæde og gode samspilskompetencer. En enhed, der kan sikre effektiv behandling af høj kvalitet af borgernes forespørgsler om støtte.

Læs mere i pjecen

Myndighedsrollen og -opgaven

Udviklingsdag: Myndighedsrollen i forandring

Myndighedens opgaver er under udvikling, og det rokker ved forståelsen og anvendelsen af selve myndighedsrollen. Ændringer i opgaveløsningen kalder på nye roller. Myndighedsrollen skal forvaltes meningsfuldt i et komplekst handlefelt mellem politiske krav, strategier, faglighed, det menneskelige engagement, kompetencer og kvaliteter.

Læs mere i vores pjece her

Teamudvikling

Partner Charlotte Nejmann Kjær er certificeret i at foretage Team Culture test af jeres team.

Team Culture® er et enkelt redskab, du bruger til at styrke din teamledelse og få dit team til at skabe endnu bedre resultater, videndeling og arbejdsglæde. Den unikke Team Culture® test bygger på relevante teorier og solid viden fra mange typer af teams – og er gennemtestet af en række anerkendte virksomheder.

Med Team Culture® Testen kan dit team nå et højere niveau i jeres samarbejde, så jeres virksomhed får mere ud af det arbejde, der præsteres. Testen giver teamet en ny indsigt og nye redskaber, som vil føre til bedre teamresultater, og i sidste ende vil den forbedrede teamledelse kunne ses på bundlinjen.

Du kan læse mere om Team Culture modellen her og kontakte Charlotte på charlotte@substans-konsulenthus.dk eller telefon 25 44 47 70 for at høre mere om Team Culture testen.

 

Ledersparring

Professionelt refleksionsrum for ledere og ledergrupper

Professionelt refleksionsrum for ledere og ledergrupper: Vi tilbyder et klippekort, hvor det er muligt at få coaching og rådgivning til ledere og ledergrupper til en reduceret pris. Med klippekortet vil der være mulighed for at få sparring til forskellige ledelsesmæssige opgaver og udfordringer.

Læs mere i vores pjece her

“Vi får i ledergruppen skabt et rum, hvor vi nogle gange er helt oppe i det store perspektiv og får en fælles forståelse af vores ledelsesopgave og den samlede afdeling. Sparringen bringer os også helt ned i maskinrummet, hvor vi f.eks. ser på prioritering og styring af vores tid. Et refleksionsrum midt i den travle daglige drift betaler sig, og refleksioner bliver anderledes end på de vante ledelsesmøder.”

Lea Søster Nielsen, Høje Tåstrup Kommune, 2017

Sagssparring

Få svar på dine juridiske spørgsmål - hurtigt

Gode råd er fortsat gratis hos Substans, men nogle gange er der brug for lidt mere end et hurtigt, godt råd. Derfor giver vi dig nu muligheden for at få sparring på dine juridiske spørgsmål.

Læs mere i vores pjece her

Sparring og coaching til medarbejdere

Professionelt refleksionsrum for medarbejdere og -grupper

Vi tilbyder et klippekort, hvor det er muligt at få coaching og rådgivning til medarbejdere og medarbejdergrupper. Med klippekortet vil der være mulighed for at få sparring til forskellige opgaver og udfordringer. Det kan for eksempel være håndtering af konfliktfyldte samtaler med borgere, pårørende eller samarbejdspartnere, udfordringer med motivation eller samarbejdet med borger og pårørende, kommunikation og samarbejdet med samarbejdspartnere omkring borgerne, så der skabes gode helhedsorienterede løsninger, understøtte dannelsen af nye medarbejderteams, der skaber resultater eller sparring på konkrete opgaver eller borgersager, der udfordrer. Substans har stor erfaring med sparring og kan veksle mellem forskellige typer af coaching afhængig af behovet.

Læs mere i vores pjece her

Eksempler på konsulentydelser

 • Organisationsanalyse
 • Design og implementering af ny struktur
 • Implementering af ny lovgivning
 • Optimering af arbejds- og sagsgange
 • Ledelsesparring på f.eks. strategiimplementering, omstillingsprocesser eller personaleudfordringer
 • Sagssparring f.eks. på servicelovens bestemmelser, handlekommune, mellemkommunal refusion, BPA og formidling af afgørelser
 • Strategiudvikling og implementering f.eks. formulering af vision, mission, kerneopgave og ændring af kultur og adfærd ift strategisk fokus
 • Støtte til udarbejdelse af kvalitetsstandarter
 • Teamudvikling
 • Udvikling og implementering af HR strategier (f.eks. sygefravær, trivsel, APV’er, kompetenceudviklingsplaner mm.)
 • Hjælp til samarbejdsudfordringer
 • Sparring på mødeafholdelse

Kommuner vi har samarbejdet med