Efteruddannelse

2. Koordinerede social- og sundhedsindsatser i borgerforløb

Aldrig før har der været så stor interesse for helhedsorienteret sagsbehandling. Der er stor efterspørgsel på, hvad kommunerne konkret kan gøre i praksis for at imødekomme kravene om helhed og sammenhæng. Helhedsorienteret sagsbehandling kalder på fælles afgørelser og svar på tværs af myndighedsafdelinger, fælles borgerbesøg, netværksmøder med tværfaglige professionelle og en samarbejdende BUM-model.

Rehabilitering og en sammenhængende sagsbehandling kræver øget fokus på samarbejde og koordinering. Det gælder ikke kun for de professionelle, borgere og pårørende, men også på tværs af sektorer og mellem de forskellige enheder i den kommunale organisation. Alle led i den kommunale organisation skal bidrage til at motivere og styrke borgerne til at mestre deres liv med sygdomme og funktionsnedsættelse. Det stiller krav til de professionelle om fælles forståelse af roller, opgaver og begreber som eksempelvis relationel koordinering, fælles afgørelse og god samarbejdskultur. På overbygningen ’Koordinerede social- og sundhedsindsatser i borgerforløb’ får du som myndighedsperson kompetencer til at koordinere sammenhæng og helhed, så borgerne sikres effektfulde og meningsfulde forløb.

 

HVAD FÅR JEG UD AF UDDANNELSEN?

Formålet med overbygningen er, at du som myndighedspersonen kan udvikle din forståelse af myndighedsrollen og -opgaven. Efter uddannelsesforløbet har du lært, hvordan borgerne kan sikres helhedsorienteret sagsbehandling og sammenhængende forløb gennem et meningsfuldt samarbejde og koordination med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Du har konkret udviklet kompetencer til at:

  • tilrettelægge sagsbehandling i samarbejde med interne/eksterne parter, så borgeren modtager fælles afgørelser/svar på tværs af afdelinger og oplever et sammenhængende og koordineret forløb.
  • kunne styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde.
  • forholde dig til juridisk tænkning og sagsbehandling i et helhedsorienteret perspektiv.
  • forholde dig fagligt til borgernes ressourcer og borgerinddragelse med særligt fokus på rehabilitering.
  • kunne styrke og udvikle egen rolle og funktion.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Overbygningen tilrettelægges som et modul over seks dage. På uddannelsen bliver deltagerne præsenteret for teori, undersøgelser og erfaringer omkring:

 

Faglighed og identitet i myndighedsrollen:

> Rammerne for og udviklingen i myndighedsfunktionen og -opgaven.

> Myndighedsrollen set i et politologisk og styringsmæssigt perspektiv – fra en opdelt til en samarbejdende BUM.

 

Udfordringer i myndighedsfunktionen:

> Balancering af til tider modsatrettede krav omkring helhedstænkning og borgerinddragelse samtidig med krav om overholdelse af rammer fra serviceniveauer og lovgivningen.

> Jura og kompleksitet i sagsbehandling – kompetencebegrebet, retsprincipper og helhed for de svageste borgere.

> Koordinering i rehabilitering og komplekse borgerforløb, hvor der tages hensyn til såvel borgers behov, faglige vurderinger som krav om effektivitet og økonomi.

> Tværfagligt samarbejde og relationel koordinering på tværs af budgetter og organisatoriske skel.

 

High performance teams, teamkultur og kommunikation i teamet, så der sikres læring og ensartet serviceniveau.

HVEM KAN DELTAGE?

Uddannelsen er målrettet medarbejdere, der har års erfaring med myndighedsfunktionen på det sociale- og sundhedsfaglige område, og som ønsker efteruddannelse eller en formelt kvalificerende uddannelse med netop fokus på helhed og sammenhæng.

Som myndighedspersoner forstås f.eks. visitatorer, sagsbehandlende terapeuter og øvrige medarbejdere, der dagligt træffer afgørelser indenfor sociallovgivningen. Uddannelsen foregår på diplomniveau og har derfor et mere teoretisk udgangspunkt end basisuddannelsen (tidligere kaldt trin 1). Dog vil underviserne sørge for, at den præsenterede teori hele tiden knyttes til praksis.

 

Åbne kurser

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55