Efteruddannelse

4. Juridisk tænkning og god kommunikation

Det er vores påstand, at de komplekse sager ikke er skabt komplekse, men at de undervejs i forløbet bliver komplekse. Kompleksiteten opstår blandt andet der, hvor der er uklar kommunikation om forventninger og rammevilkår. Det bliver svært at afgrænse problemstillingen, finde ind til sagens kerne og samtidig have borgerens retssikkerhed for øje - de gode løsninger sættes skatmat, fordi reglerne synes uklare.

Det her er virkelig en kompleks sag… Har du også tænkt sådan? Og hvorfor mon du brugte ordet kompleks? Var det borgers situation, der var kompleks? Var det fordi de kommunale rammer og organisering, lovgivningen og kommunikationsvejene ikke spillede sammen? Var det parternes modsatrettede ønsker, der gjorde sagen kompleks?

Når sagen først er defineret som kompleks, igangsættes en uskreven regel om, at relationerne bliver anspændte, små detaljer vokser sig store, overblikket i sagen er væk, juraen spænder ben for de gode løsninger og afgørelsen trækker i langdrag. Sagen er ikke bare dilemmafyldt og besværlig, men også blevet en belastning ressourcemæssigt! Og hvad gør du så?

Hvad nu, hvis vi sagde, at ingen sager behøver at være komplekse?

Løsningen er juridisk tænkning og god kommunikation

Det er vores påstand, at de komplekse sager ikke er skabt komplekse, men at de undervejs i forløbet bliver komplekse. Kompleksiteten opstår blandt andet der, hvor der er uklar kommunikation om forventninger og rammevilkår. Det bliver svært at afgrænse problemstillingen, finde ind til sagens kerne og samtidig have borgerens retssikkerhed for øje – de gode løsninger sættes skatmat, fordi reglerne synes uklare.

Formålet med uddannelsen er, at du udvikler evnen til at arbejde med juridisk tænkning, formidle budskaber tydeligt og afstemme forventninger, så du kan finde vej tilbage fra den komplekse sag. Målet er, at du som deltager på uddannelsen, kan identificere, afgrænse og analysere en problemstilling med det formål at kunne bidrage til løsninger, der både tager udgangspunkt i de styrende rammer og borgerens ønsker for det gode liv. Det er, når vi forstår de juridiske begreber, at vi kan bruge de muligheder, lovgivningen giver.

Vi udfordrer med endnu en påstand: Det er sjældent juraen, der laver benspænd for de gode løsninger. Det er altså ikke, som vi ofte kan tænke, juraen, der bremser den gode løsning. I stedet er det ofte misforståelser og fejlfortolkninger af paragraffer, kommunens egne interne regler, uklar kommunikation og uudtalte forventninger, som er de reelle benspænd. For én ting er at være tryg i juraen, men hvordan bliver de juridiske rammer formidlet tydelig og præcist til borgeren? Den tydelige kommunikation skal sikre, at borgeren får oplevelsen af gennemsigtighed og handlekraft i forløbet.

At arbejde med retssikkerhed og dermed borgerinddragelse kræver, at du som professionel kan formidle viden, råd og sagens rammer. Det skal være tydeligt, klart og forståeligt for borgeren – ellers øges den asymmetriske magtrelation og borgeren fratages handlekraft og indflydelse. Det gælder både i det fysiske møde såvel som i den skriftlige formidling.

På uddannelsesforløbet sætter vi fokus på juraen i et samspil med kommunikation og formidling. Det giver en bedre og mere kvalificeret sagsbehandling, når den juridiske metode tages i brug i flere af dagligdagens praktiske udfordringer. Det er både til glæde for borgeren og det professionelle samarbejde i det offentlige eller private. Retssikkerheden højnes, når de professionelle mestrer regelværket, når kommunikationen er klar og tydeligt og borgernes tillid til den offentlige forvaltning øges.

 

Uundværlige kompetencer til gavn for både borgerne og de professionelle

Efter uddannelsen kan deltagerne:

 • finde og anvende relevante retskilder til brug i løsnin­gen af et problem.
 • kommunikere klart, tydeligt og i et borgervenligt sprog – på skrift såvel som mundtligt. Det gælder blandt andet:
  • formidling af kommunale rammer og lovgivning
  • afgørelser
  • borgerbreve
  • råd og vejledning
 • se juraens muligheder.
 • finde relevante rammer og løsninger i juridisk kontekst.

Uddannelsen lægger vægt på at træne deltagerne i at kunne identificere, analysere og løse konkrete juridiske problemstillinger samt formidle kompleksiteten klart og tydeligt i mundtlig såvel som skriftlig kommunikation. Vi arbejder under hele forløbet med virkelighedsnære cases, som vi afprøver den lærte teori og værktøjer på i grupper og plenum.

 

Uddannelsen forløber over fem dage, fordelt på tre moduler (2 dage – 2 dage – 1 dag).

Der vil være en opgave inden kursets start og ligeledes i perioden mellem modulerne. Opgaven inden uddannelsens opstart omfatter en sag fra kursistens egen praksis, der er eller har været vanskelig af forskellige årsager. Er I flere fra samme kommune, er I velkomne til at være sammen om denne opgave.

Opgaven mellem modul 1 og 2 omfatter konkret træning i praksis af de lærte metoder og greb.

Kurset er målrettet såvel medarbejdere med flere års erfaring med sagsbehandling – eventuelt ressourceperson for teamet eller afdelingen.

På uddannelsen møder du jurister og konsulenter med særlig indsigt i sagsbehandlingen på det sociale område og adskillige års erfaring fra praksis. På uddannelsen kan du møde:

 • Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.
 • Louise Bjerre Bojsen, uddannelseschef, cand.mag.com

Åbne kurser

Hjemkøb

Dette kursus findes også som hjemkøb. Kontakt os for at høre nærmere.


Kontakt

Kursusadministration
adm@substans-konsulenthus.dk
+45 23 10 15 55