Når myndighed og leverandør arbejder sammen

Der er i løbet af de seneste år sket en opblødning i bestiller/udfører-modellen i mange kommuner. Flere bevæger sig fra en opdelt BUM-model til samarbejdende eller dialogbaseret BUM. I  Substans oplever vi, at flere kommuner har øget fokus på samarbejdet mellem myndighed og leverandør.

Der er i løbet af de seneste år sket en opblødning i bestiller/udfører-modellen i mange kommuner. Flere bevæger sig fra en opdelt BUM-model til samarbejdende eller dialogbaseret BUM.

I  Substans oplever vi, at flere kommuner har øget fokus på samarbejdet mellem myndighed og leverandør. Det kan f.eks. være via systematiske møder mellem visitatorer og hjemmeplejen, at leverandørerne arbejder med kvaliteten af dokumentation og generelt større tydelighed på forventningerne til hinanden. Fælles Sprog III bliver en hjælp til brug for samarbejdet mellem myndighed og leverandørledet, men det kan ikke stå alene. Vores vurdering er, at kendskab og viden til hinanden samt klare arbejdsgange også er væsentlige faktorer for at støtte op om det gode samarbejde. Når det gode samarbejde er i hus, er der heller ikke tvivl om, at det straks afspejler sig og har stor betydning for at lykkes endnu bedre hos borgerne.

Substans understøtter en del kommuner i samarbejdet på tværs af myndighed og udfører – også i forhold til §83a. Rødovre, Albertlund og Ballerup er eksempler på kommuner, der har arbejdet systematisk med netop samarbejdet mellem myndighed og udfører. I de rehabilitering kurser, vi gennemfører for Sundhedsstyrelsen, har de  – ellers meget tilfredse kursister – både på kurserne for myndighedsmedarbejdere og forløbskoordinatorer, givet udtryk for et stort behov for at arbejde mere med arbejdsgange og aftaler omkring samarbejdet hjemme i egne kommuner.

FURESØ KOMMUNE VIL HAVE DIALOGBASERET BUM I PRAKSIS

I Furesø Kommune er de sikre på, at et større gensidigt kendskab mellem myndighed og leverandør medvirker til, at de bedre kan rådgive borgerne, afstemme forventninger og bruge hinandens ressourcer bedst muligt. Derfor afholdt Furesø en temadag for alle medarbejdere fra såvel myndighed som leverandørsiden på det sociale voksenområde for sammen at blive klogere på rehabiliterende forløb og relationel koordinering i den konkrete hverdag omkring borgeren.
Substans stod for at facilitere temadagen, hvor der var fokus på at skabe en fælles faglig forståelse for, hvordan myndighed og leverandør kan samarbejde om at lave optimale handleplaner, som hænger sammen med gode mål og formål, der sætter  borgeren i centrum.
På temadagen blev deltagerne bl.a. præsenteret for en række cases, hvor de kunne prøve kræfter med den nyerhvervede viden om målarbejdets svære kunst. Derudover havde de også en workshop med fokus på  i fællesskab at udarbejde de ideelle borgerrejser for konkrete borgercases. Formålet var at give deltagerne indblik i hinandens områder og kompetencer – og se på værdien af deres arbejde både ud fra et fagligt, ressourcemæssigt og i særdeleshed et borger/pårørende perspektiv.