Joint Action og Substans søger deltagere til nyt forskningsprojekt om sammenhæng og samarbejde i myndighedsfunktionen

I stort set alle landets kommuner er der et stort fokus på at sikre både bedre og mere effektive og sammenhængende indsatser omkring borgerne. Mange kommuner ser en stærk koordinering af indsatserne på tværs af fag- og forvaltningssøjler som et af de centrale virkemidler. I et samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse inviterer Substans og Joint Action Analytics interesserede kommuner til at deltage i et forskningsprojekt med fokus på netop sammenhæng og samarbejde på tværs af myndigheder og mellem bestiller og udfører.

Substans og Joint Action Analytics inviterer interesserede kommuner til at deltage i forskningsprojektet, for at sætte fokus på hvilken betydning, myndighedsfunktionen har i forhold til at sikre en sammenhængende indsats omkring de mest udsatte borgere. Vi ønsker at undersøge, hvordan organisatoriske strukturer, arbejdsprocesser og ledelsesformer påvirker samarbejdet med og omkring myndighedsfunktionen. Formålet med projektet er at give konkrete svar på, hvordan kommunerne kan optimere arbejdet og opgaverne i myndighedsfunktionen. Dermed skaber projektet både konkret værdi her og nu for de kommuner, der deltager i projektet og værdi for alle landets kommuner, der forventeligt vil kunne lære af de generaliserede resultater fra projektet.

Data fra undersøgelser af samarbejdet mellem myndighedsfunktioner og deres samarbejdspartnere viser, at der er meget store forskelle i kvaliteten af netop samarbejdet. Det er måske ikke overraskende, at det kan have store konsekvenser for den samlede kvalitet i de tværgående indsatser: Det kan betyde længere og mindre koordineret sagsbehandling, manglende vidensgrundlag for afgørelser og ikke mindst, at borgerne oplever en manglende inddragelse og sammenhæng i planer og løsninger.

Erfaringerne, fra arbejdet med udvikling af bedre sammenhæng i en række kommuner, viser blandt andet, at myndighedsfunktionen spiller en central nøglefunktion, idet den er med til at skabe sammenhæng i både den generelle sagsbehandling og i de konkrete beslutningsprocesser omkring ydelserne. Set ud fra et borgerperspektiv giver det kun mening, at de professionelle fagfolk går forrest og sammen hjælper sagen på vej. Og selv fra et ressourceperspektiv findes der gode argumenter, så vi undgår dobbeltkompensation og får tænkt i fælles indsatstrapper. Men det kræver blandt andet en stærk og sammenhængende ledelsesindsats og fælles mål, tilrettelægning og løsninger på tværs, når vi skal lykkes med sammenhængende borgerforløb.

Hvad får I ud af at deltage?

  • Analyse af samarbejdet (og relationelle kapacitet) mellem myndighedsfunktionen og andre centrale nøglefunktioner.
  • Workshop i egen kommune hvor deltagerne introduceres til principperne i relationel kapacitet, inkl. inspiration til hvordan man kan anvende relationel kapacitet i praksis. Desuden gennemføres interviews og analyse af den relationelle kapacitet omkring myndighedsfunktionen.
  • Tilbagemeldingsworkshop med udgangspunkt i analysens resultater samles de deltagende kommuner med henblik på at drøfte resultater og hente inspiration.
  • Individuel sparring for den enkelte kommune på, hvordan I kan hjælpe samarbejdet på tværs på vej både i forhold til arbejdsprocesser, ledelsesformer og organisering.
Læs om Hedensted Kommunens erfaring med Relationel Kapacitet og den effekt, det har givet for borgeren i artiklen –
Hedensted Kommune: Borgerne skal opleve en velkoordineret indsats.

Er I interesseret i at deltage?

Vi søger kommuner, der, gennem interviews, spørgeskemaundersøgelser og gennemgang af formelle dokumenter, vil hjælpe os med at med at undersøge, hvordan kommunerne kan optimere arbejdet og opgaverne i myndighedsfunktionen. I første omgang vil vi indsamle baggrundsdata gennem interviews med en bred gruppe af chefer og ledere fra flere kommuner, for at få et generelt billede af kommunernes arbejde.

Det koster 50.000 at deltage i forskningsprojektet. I skal umiddelbart kunne afsætte tid til deltagelse i to workshops. En der afholdes lokalt i netop din kommune og en på tværs af de deltagende kommuner, hvor resultaterne fra de første analyser præsenteres. Til gengæld får du en specifik analyse af netop din myndighedsfunktion og sparring på konkrete mulige handlinger for at optimere samarbejdet omkring borgerne. Første workshop er på 3 timer og gennemføres lokalt med deltagelse af relevante aktører. Anden workshop er på 4 timer og gennemføres sammen med de andre deltagende kommuner.

Du kan både bidrage ved at deltage i den bredere interviewrunde og gennem deltagelse i den mere dybdegående forskning. Hvis du har interesse i at deltage i forskningen omkring sammenhængende indsatser, hører vi gerne fra dig:

 

Forskningsprojektet: Hypoteser og datagrundlag

I en række kommuner har arbejdet med relationel kapacitet (Hornstrup & Storch, 2018) vist sig at være et teoretisk og praktisk afsæt, der kan hjælpe med at skabe overblik over de ofte meget komplekse opgaver og arbejdsprocesser. Relationel kapacitet er en videreudvikling af relationel koordinering (Gittell, 2016), der er målrettet arbejdet med de mere komplekse opgaver. Kort fortalt så sætter relationel kapacitet fokus på, hvordan forskellige faggrupper formår at skabe sammenhængende løsninger, når opgaven kalder på det. Gennem en systematisk kortlægning af kvaliteten i samarbejdsrelationerne med fokus på gensidigt kendskab, gensidig respekt, faglige bidrag, videndeling, problemløsning og innovation, kan man afdække præcist, hvor der er styrker og udfordringer i det tværgående samarbejde.

På baggrund af erfaringer har vi opstillet en række antagelser eller hypoteser om den forventede sammenhæng mellem henholdsvis strukturer, arbejdsprocesser, ledelsesadfærd og graden af sammenhæng i indsatserne:

Hypotese 1:

De formaliserede strukturer i form af formel organisering, formaliserede strukturer, formaliserede arbejdsprocesser og formaliserede strategier og mål påvirker graden af sammenhæng i indsatserne, defineret som graden af relationel kapacitet.

Hypotese 2:

Ledelsesadfærden i form af en kombination af formidlet fælles vision, deltagelse i beslutningsprocesser, rammesættende ledelse og insisterende involvering påvirker graden af sammenhæng i indsatserne, defineret som graden af relationel kapacitet.

Hypotese 3:

Der er en gensidig påvirkning mellem: a. De formaliserede strukturer i form af formel organisering, formaliserede strukturer, formaliserede arbejdsprocesser og formaliserede strategier og mål og b. Ledelsesadfærden i form af en kombination af formidlet fælles vision, deltagelse i beslutningsprocesser, rammesættende ledelse og insisterende involvering.

Vi vil indsamle formelle dokumenter og gennemføre survey- og interviewundersøgelser fra et mindre antal kommuner, der skal give en dybere indsigt i de konkrete forhold:

  • Data om formaliserede strukturer, arbejdsprocesser, strategier og mål indhentes dels gennem beskrivelser af kommunernes formaliserede organiseringer, formaliserede arbejdsprocesser og formelle politiske og administrative beslutninger, strategier og mål og dels gennem interviews med nøgleaktører.
  • Data om ledelsesadfærd indhentes dels gennem spørgeskemaundersøgelser og dels gennem interviews med nøgleaktører.
  • Graden af sammenhæng i indsatserne analyseres vha. spørgeskemaundersøgelse af den relationelle kapacitet og gennem interviews med relevante nøgleaktører.